اطلاعیه شماره 50

آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل))

خرید تعداد2 دستگاه  ups جهت پوشش و پشتیبانی تجهیزات سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش   .

تاریخ انتشار آگهی :  1400/04/21 .

تاریخ تحویل پاکات :  7 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی .