اطلاعیه شماره 49

آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل))

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد " نسبت به پوشش بیمه آتش سوزی ( بیمه اموال) و بیمه مسئولیت مدنی جهت اماکن مختلف شرکت" از طریق استعلام بهاء به مدت 12 ماه شمسی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های بیمه فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 99/12/16 با مراجعه به اداره پشتیبانی اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند.

لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است.