اطلاعیه شماره 42

توضیحات تکمیلی در خصوص مزایده شماره ۱۱۶/م/ع/۹۹:
بند ۱۲-۹ از دستورالعمل شرکت در مزایده (موضوع تعهد به پرداخت هزینه های دریافت پروانه ساختمانی) مربوط به قراردادها و مزایده های تخصیص اراضی است و در خصوص مزایده و قراردادهای پیش فروش ابنیه از جمله مزایده ۱۰۴ واحد مسکونی در پروژه دامون ساحلی دو، کلیه هزینه های دریافت پروانه ساختمان (جواز ساخت) توسط این شرکت پرداخت گردیده و هیچگونه تعهدی در این خصوص بر عهده برندگان مزایده نخواهد بود.