اطلاعیه شماره 37

آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل ))

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد " نسبت به تأمین نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور خدماتی ( نگهبانی ، هتلداری و پذیرایی از میهمانان شرکت ) و سایر امور مورد نیاز شرکت" را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 5 روزکاری از تاریخ این آگهی با مراجعه به اداره پشتیبانی اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند .

لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است .