اطلاعیه شماره 36

آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل ))

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد " نسبت به بیمه حوادث(شخص ثالث) خودروهای شرکت  "  را  برای مدت 12 ماه شمسی از طریق استعلام بهاء به بیمه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ این آگهی با مراجعه به اداره پشتیبانی اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند .

لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است .