اطلاعیه شماره 20

خریداران محترم اسناد مزایده

تحویل اسناد مزایده 2/98/1/006 و 98/1/007 و 98/1/008 تا سه شنبه مورخ 98/12/20 تمدید و بازگشائی پاکات روز چهارشنبه 98/12/21 خواهد بود.

لطفاً جهت دریافت نامه مرتبط به دبیرخانه مراجعه فرمائید.