اطلاعیه شماره 19

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد " انجام خدمات نگهداری گلها و گیاهان  بوته ای و گلدانی موجود در مرکز همایش های بین المللی کیش و مجتمع اداری پارس"  را  برای مدت 12 ماه شمسی از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 98/12/12 با مراجعه به اداره پشتیبانی اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند.
لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است.