اطلاعیه شماره 17

آگهی استعلام محلی  
موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل ))


شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد " اجرای عملیات کابل کشی و تفکیک کابل های برق دوربین های موجود در نمایشگاه بین المللی کیش " را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 98/12/12 با مراجعه به اداره پشتیبانی اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند.
لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است.