اطلاعیه شماره 14

آگهی استعلام محلی  
موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل ))


شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد، انجام خدمات تعمیر، نگهداری و راهبری سیستم های خنک کننده، تأسیسات برقی و مکانیکی مرکز نمایشگاههای بین المللی کیش  برای مدت 12 ماه شمسی از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ این آگهی با مراجعه به اداره پشتیبانی اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند.
لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است.