برگزاری چهاردهمین جلسه شورای مدیران

سه شنبه 9 مرداد 1397

به منظور ارزیابی عملکرد، تعیین مسیر و تسریع در برنامه ها و پروژه های دردست اقدام در سال جاری، جلسه شورای مدیران شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با حضور مدیر عامل محترم، معاونین، مدیران و رؤسای مستقل در تاریخ یکشنبه 1397/05/07 ساعت 16:00 تشکیل گردید. گزارش اقدامات انجام یافته در واحدهای تابعه، بررسی مشکلات موجود و راهکارهای برون رفت از رکود، تعریف بسته های جدید سرمایه گذاری و همچنین بررسی امکان ورود به بازارهای جدید ازاهم مواردی بود که در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت، رهنمودهای لازم توسط مدیریت محترم عامل به منظور تسریع در تحقق اهداف عالیه و مورد انتظار سازمان از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ارائه گردید.