کمکهای کوتاه مدت

این کمک هزینه به بیمه شدگانی که برای اولین بار ازدواج می‌کنند پرداخت می‌شود و میزان آن معادل یکماه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است.

مزد یا حقوق متوسط بیمه شده از تقسیم کردن مجموع حقوق دریافتی بیمه شده در دو سال قبل از ازدواج که بر مبنای آن از وی حق بیمه کسر شده است، بر عدد 24 به دست می‌آید....

ادامه

مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند 6 ماه و برای دوران غیر از شیردهی 84 روز یا 12 هفته است. میزان غرامت دستمزد ایام بارداری معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده است که حداکثر برای 6 ماه بدون کسر 3 روز اول پرداخت می‌شود.کمک هزینه بارداری در صورتی به زنان بیمه شده اصلی پرداخت می‌شود که شرایطی را داشته باشند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت...

ادامه

غرامت دستمزد ایام بیماری از مجموعه حمایتی و کمکهای کوتاه مدت شرکت می‌باشد .برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، بیمه شده باید این شرایطی راا داشته باشد که در ادامه خواهید خواند...

ادامه

هزینه کفن و دفن نیز یکی از حمایتهای کمکهای کوتاه مدت شرکت می‌باشد که از سر فصل هزینه‌های مذکور پرداخت می‌گردد و بازماندگان بیمه‌شده اصلی از آن بهره مند خواهند شد. میزان این کمک طبق مصوبه سازمان تأمین اجتماعی و معادل حداقل دستمزد ماهیانه سال فوت می‌باشد که بطور مقطوع و در وجه همسر، فرزند و یا پدر و مادر متوفی بر اساس مدارک انحصار وراثت و کفالت پرداخت خواهد شد...

ادامه