کرانه مهر

سرمایه گذار: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و شرکت یوموبوس کیش

مساحت زمین: 136650
کاربری: مسکونی خدماتی
زیر بنای مفید: 136650
تعداد واحد مسکونی: 952
تعداد واحد خدماتی: 169
تعداد انبار: 726
تعداد پارکینگ: 1987
تعداد کل واحدها: 1121