ایجاد فضاهای مهیج و پرهیجان جهت تخلیة هیجانات تمامی نسل‌ها به خصوص جوانان یکی از جاذبه‎های گردشگری محسوب می‌گردد. امروزه مسابقات اتومبیل‌رانی یکی از مهیج‌ترین مسابقات محسوب می‌گردد و تنها اقشاری که دارای مهارت خاص در این زمینه هستند، توانایی شرکت در این‌گونه مسابقات را دارند و امکان شرکت در مسابقات برای تمامی افراد در گروه‌های سنی مختلف وجود ندارد. لیکن مسابقات ماشین‌های کنترلی این محدودیت را از بین برده و زمینة مسابقات سالم را فراهم می‌آورد، لذا پیست ماشین‌های کنترلی جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه باغ‌راه جانمایی گردید.