پزشکان طرف قرارداد در کیش و میناب

 

ردیف

نام پزشک

آدرس

تلفن

1

دکتر شهریار اعتمادی

خیابان سنائی - جنب بازار ونوس - مجتمع سالار کیش - واحد F24

44455571
44444640

2

دکتر شعسا حاجی بیگلو

خیابان سنائی - مجتمع سالار کیش - جنب داروخانه سالار کیش

44455022 

3 دکتر اکبر گنجوی خیابان سنائی-مجتمع سالار کیش-جنب داروخانه سالار کیش 44455942
4 دکتر شبان  میناب ، روبروی بیمارستان قدیم  42224494 (076)
5 دکتر حبیب زاده میناب بلوار امام خمینی ، سه راه بیمارستان قدیم ، ساختمان جاربی 42228498 (076)