دوشنبه 97/11/15  جلسه ای با حضور مدیر عامل محترم و معاون سرمایه گذاری و رئیس حقوقی شرکت با مدیران ارشد شرکت ICBos  لبنانی در خصوص مشاوره و نحوه مشارکت در پروژه های شرکت سرمایه گذاری خصوصا پروزه های حوزه سلامت و بیمارستانی، برگزار گردید.
شرکت ICBos سابقه چندین ساله در زمینه طراحی و اجرای پروژه های بیمارستانی و شهرکهای سلامت در حوزه خاورمیانه دارد.
طی این نشست در رابطه با زمینه های همکاری با  این شرکت گفتگو شد و همچنین از امکان مشارکت در حوزه های ایجاد شهرک نمایشگاهی و گردشگری تبادل نظر گردید.