مساحت زمین: 20681 مترمربع
تعداد واحد: 96
تعداد طبقات: 12 طبقه
موقعیت: مجاور میدان پارس
مساحت واحدها:
65،96،130 مترمربع

طبقات دوم الی هشتم

نرخ هر متر مربع: 55.000.000 الی 69.000.000 ریال