شرایط عمومی (وام ضروری، دانشجویی، زیارتی و ازدواج)

1 - متقاضی باید از پرسنل قرارداد مدت معین و تمام وقت سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه بوده و دارای حداقل یکسال سابقه خدمت باشد.

2 - داشتن حداقل یک سال واریزی حق السهم صندوق پس انداز از سوی سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه الزامی می باشد.

تبصره: در خصوص وام ازدواج؛ داشتن حداقل شش ماه واریزی حق السهم صندوق پس انداز از سوی سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه مورد نظر می باشد.

3 – معرفی شخص وام گیرنده از سوی سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه.

4 – تکمیل فرم های مخصوص درخواست وام توسط متقاضی که به تائید ضامن و شرکت معرفی کننده رسیده باشد.

5- وام گیرندگان می بایست در هنگام تسویه حساب با سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه نسبت به تسویه کامل وام دریافتی اقدام نمایند. در غیر این صورت ضامن و یا شرکت معرفی کننده، موظف به پرداخت اقساط باقی مانده دریافت کننده وام می باشد.