دانشگاه های علوم پزشکی طرف قرارداد

 

ردیف

دانشگاه

مرکز

تلفن

1

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

امام سجاد رامسر

(011) 55222422

2

دانشگاه علوم پزشکی فارس

نمازی

(071) 36474332-61 

3

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

علی ابن ابیطالب رودان

(076) 42883426 

حضرت ابوالفضل میناب

(076) 42214150

کودکان بندر عباس

(076) 33667201