خدمات پذیرایی و کافی شاپ

ارائه خدمات پذیرایی به غرفه داران و شرکت کنندگان در نمایشگاه ها ( کافی شاپ)
نام شرکت : شرکت میتا کیش
تلفن همراه : ٠٩٣٤٧٦٨٥٩٢٤ آقای خان صنمی