خدمات فنی

پیمانکاران و مسئولین سالن قبل از برگزاری نمایشگاه با حضور در سالنهای نمایشگاهی خدمات مربوط به برق ، چیدمان غرفه ، تلفن ، اینترنت، تابلو نویسی و غیره را ارائه می دهند:
اینترنت : خانم نیکوور ٠٧٦٤٤٤٢١٥٧٠ داخلی ١١٥
مسئول سالن : آقای مختار زاده ، ٠٩٠١٩٢٢٢٤٠٥
تابلو نویسی : هنر کده نور آقای عابد ٠٢١٤٤١٨١٣٧٠
خدمات صوت و تصویر :شرکت آوا رسانه فدک آقای نواب پور ٠٩٣٤٧٦٩٩٢٢٢
خدمات برق و تاسیسات : آقای حسین شنبه پور ٠٩١٧٩٠٣٨٤٦٩