جدول تعرفه و فرانشیز

 

نوع خدمات

مراکز  طرف قرارداد

مراکز  غیر طرف قرارداد

بیمارستان کیش

ویزیت

10% مطابق قرارداد

10% براساس تعرفه کار گروه هیأت دولت

10%

آزمایشگاه، تصویربرداری

10% مطابق قرارداد

10% براساس تعرفه کار گروه هیأت دولت

10%

دارو

 (طبق فارماکوپه)

داروهای تولید داخل 10%

داروهای خارجی بدون مشابه داخلی

طبق لیست مورد تعهد شرکت 30%

داروهای تولید داخل 10%

داروهای خارجی بدون مشابه داخلی

طبق لیست مورد تعهد شرکت 30%

داروهای تولید داخل 10%

داروهای خارجی بدون مشابه داخلی

طبق لیست مورد تعهد شرکت 30%

سایر اقدامات سرپایی

10% مطابق قرارداد

10% براساس تعرفه کار گروه هیأت دولت اقدامات درمانی جدید و فاقد تعرفه

با فرانشیز 25%

10% 

دندانپزشکی

مطابق قرارداد بدون فرانشیز

مطابق با تعرفه مصوب شرکت بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

عینک و لنز

حداکثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشیز

حداکثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشیز

حداکثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشیز

لیزیک

حداکثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشیز

حداکثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشیز

---

بستری

کلیه بیمه شدگان

خصوصی درجه یک 20% ، سایر مراکز 10% بیمارستانهای دولتی رایگان

نظیر مراکز طرف ‌قرارداد

بدون فرانشیز

پدر و مادر

بیمارستانهای خصوصی درجه یک 20%  

دولتی و درجه دو بدون فرانشیز

نظیر مراکز طرف‌ قرارداد

دولتی : رایگان

بدون فرانشیز

بیماریهای خاص و صعب العلاج + دارو

بدون فرانشیز طبق تعرفه مصوب

بدون فرانشیز طبق تعرفه مصوب

بدون فرانشیز طبق تعرفه مصوب

ارتز و پروتز

طبق لیست تعهدات سازمان تامین اجتماعی ، تعرفه نسخ ، استعلام بهاء و با 10% فرانشیز

طبق لیست تعهدات سازمان تامین اجتماعی ، تعرفه نسخ ، استعلام بهاء و با 10% فرانشیز

طبق لیست تعهدات سازمان تامین اجتماعی،  تعرفه نسخ ، استعلام بهاء و با 10% فرانشیز