جدول تعرفه و فرانشیز

 

نوع خدمات

مراکز  طرف قرارداد

مراکز  غیر طرف قرارداد

بیمارستان کیش

ویزیت

10% مطابق قرارداد

10% براساس تعرفه کار گروه هیأت دولت

10%

آزمایشگاه، تصویربرداری

10% مطابق قرارداد

10% براساس تعرفه کار گروه هیأت دولت

10%

دارو

 (طبق فارماکوپه)

طبق دستورالعمل و لیست دارویی مصوب شرکت

طبق دستورالعمل و لیست دارویی مصوب شرکت

طبق دستورالعمل و لیست دارویی مصوب شرکت

سایر اقدامات سرپایی

10% مطابق قرارداد

10% طبق تعهدات و براساس تعرفه های مصوب

10% 

دندانپزشکی

مطابق قرارداد بدون فرانشیز

مطابق با تعرفه مصوب شرکت بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

عینک و لنز

حداکثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشیز

حداکثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشیز

حداکثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشیز

لیزیک

حداکثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشیز

حداکثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشیز

---

بستری

کلیه بیمه شدگان

خصوصی درجه یک 10%، بیمارستانهای دولتی و سایر مراکز رایگان

خصوصی درجه یک 10%، بیمارستانهای دولتی و سایر مراکز رایگان

بدون فرانشیز

پدر و مادر

بیمارستانهای خصوصی درجه یک 20%  

سلیر مراکز 10% و بیمارستانهای دولتی رایگان

بیمارستانهای خصوصی درجه یک 20%  

سلیر مراکز 10% و بیمارستانهای دولتی رایگان

بدون فرانشیز

بیماریهای خاص و صعب العلاج + دارو

بدون فرانشیز طبق تعرفه مصوب

بدون فرانشیز طبق تعرفه مصوب

بدون فرانشیز طبق تعرفه مصوب

ارتز و پروتز

تا سقف 2 میلیون ریال هر دو سال یکبار و با فرانشیز 10% و با تأیید متخصص مربوطه

تا سقف 2 میلیون ریال هر دو سال یکبار و با فرانشیز 10% و با تأیید متخصص مربوطه

نظیر مراکز طرف قرارداد