تماس با مدیریت سالن همایش ها

آدرس : جزیره کیش ، بلوار ساحل ، مرکز همایشهای بین المللی کیش ، مدیریت همایشها و نمایشگاههای شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
تلفن : ٤٤٢١570 ٧٦٤ ٩٨+
فاکس : ٤٤٢١٠٤٧ ٧٦٤ ٩٨+
وب سایت : www.kishicc.com
پست الکترونیک : Info @ kishicc.com