تعرفه سالن ها

 

ردیف

نام سالن

مدت

هزینه ( ریال)

١

سالن ٧٥٠ نفره خلیج فارس

یک روز کامل

١٠٨,٠٠٠,٠٠٠

نصف روز

٧٠,٠٠٠,٠٠٠

٢

سالن ١١٠ نفره ابن سینا

یک روز کامل

٣٥,٥٠٠,٠٠٠

نصف روز

٢١,٠٠٠,٠٠٠

٣

سالن ٦٠ نفره رازی

یک روز کامل

٢٥,٥٠٠,٠٠٠

نصف روز

١٧,٠٠٠,٠٠٠

٤

سالن ٤٩ نفره خوارزمی

یک روز کامل

١٩,٠٠٠,٠٠٠

نصف روز

١٤,٥٠٠,٠٠٠

٥

سالن ٤٤ نفره ملاصدرا

یک روز کامل

١٣,٥٠٠,٠٠٠

نصف روز

١١,٥٠٠,٠٠٠

٦

سالن ٣٤ نفره ابوریحان

یک روز کامل

١١,٠٠٠,٠٠٠

نصف روز

٨,٠٠٠,٠٠٠

٧

اتاق مذاکره (هریک اتاق)

یک روز ٥,٥٠٠,٠٠٠ ریال

٨

تالار شهر

یک روز ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ ریال