بیمارستان های طرف قرارداد در سایر شهر های ایران (خدمات بستری)

 

ردیف

نام بیمارستان

آدرس

تلفن

نمابر

1

آریا

رشت بلوار انزلی

(013) - 33759790-9

33750844

2

ارجمند

کرمان خیابان شریعتی

(034) - 32225150- 32228989

32221741

3

بهبود

تبریز خیابان ارتش، نرسیده به چهارراه باغشمال

35538701-5 35566227

35537252

4

گلسار

رشت، گلسار، بلوار سمیه، ساختمان 142

(013) - 33111718-25 

33111728-33111930

5

مادر

یزد چهار راه مهدیه

(035) - 36230030-4 

36284800-36245277

6

سینا

مشهد خیابان رازی شرقی

 (051) - 38544315-7

38517742