بیانیه مأموریت شرکت

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این جزیره زیبا از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار موثربه فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است.رسالت فوق از طریق اهداف ذیل محقق میگردد:
- شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری
- بررسی طرح های سرمایه گذاری و ارائه خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی
- سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های توسعه ای با مشارکت سایر بخش ها
- توسعه و تسهیل فضای کسب و کار جزیره کیش
- واگذاری قطعی یا استسجاری اراضی و املاک متعلق به شرکت و سازمان منطقه آزاد کیش