برای اولین بار در مناطق آزاد کشور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک

سه شنبه 12 شهریور 1398

جهت تأمین مالی لازم جهت سرمایه گذاری در راه اندازی ترمینال دوم فرودگاه بین المللی کیش موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادرگردید.

در متن این موافقت آمده: "بازگشت به درخواست آن شرکت درخصوص صدور مجوز تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق اجاره بمبلغ 3 هزار میلیارد ریال بمنظور تأمین مالی لازم جهت سرمایه گذاری در راه اندازی ترمینال دوم فرودگاه بین المللی کیش از طریق یکی از نهاد های واسط موضوع ماده 11 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بدینوسیله موافقت اصولی این سازمان را به استحضار میرساند."

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 18 درصد می باشد که هر سه ماه یک بار به حساب دارندگان اوراق واریزمی گردد، عرضه این اوراق، از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق بانک مسکن بوده و بازارگردان و متعهد پذیره نویس آن، شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن است. همچنین، عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری بانک مسکن می باشد.