بازدید دوره ای مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش از پروژه مشارکتی دامون ساحلی 2

دوشنبه 6 مرداد 1399

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش از پروژه مشارکتی دامون ساحلی 2 این شرکت بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در ادامه بازدید های دوره ای پروژه های در دست احداث، صبح روز 30 تیرماه 1399، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش به همراه معاونین و مدیران شرکت ضمن بازدید میدانی از پروژه دامون ساحلی 2، روند پیشرفت این پروژه و انطباق آنها با برنامه زمانبندی و تعهدات طرفین قرارداد را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید مدیرعامل شرکت در جریان آخرین اقدامات انجام شده قرار گرفتند.