انتصاب آقای سید محسن مصطفوی بعنوان مـعاون سـرمایه‌گذاری شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

یکشنبه 11 اردیبهشت 1401

طی حکمی از سوی آقای دکتر ابراهیم پور مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید محسن مصطفوی بعنوان مـعاون سـرمایه‌گذاری شرکت منصوب گردید.

در حکم صادره اهم راهبردهای ذیل مورد انتظار می باشد :

1- شناسائی فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی

2- تدوین مطالعات امکان سنجی اقتصادی و فنی طرح های سرمایه گذاری و توسعه ای

3- پیاده‌ سازی ساختار مدیریت دارایی‌ها و حداکثر کردن دارایی‌های شرکت از طریق هم‌افزایی و ساز و کارهای توسعه‌ای با تمرکز بر تعهدات شرکت و حوزه‌ های کسب و کار مربوطه

4- مراقبت در حسن اجرای قراردادهای منعقده با شرکاء

5- توسعه کمی و کیفی نمایشگاه ها و همایش های داخلی و بین المللی

6- تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام پروژه های توسعه ای جزیره

آیین معارفه مـعاون سـرمایه‌گذاری با حضور کلیه مدیران و همکاران حوزه معاونت سرمایه گذاری در روز یکشنبه مورخ 1401/2/11 در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار گردید.