اداره خدمات درمانی

اداره خدمات درمانی شرکت شامل این امور می‏باشد:

 

- امور نامنویسی

 

- امور درآمد و دریافت حق بیمه ها

 

- امور قرارداد ها

 

- امور صدور معرفی نامه

 

- امور رسیدگی و محاسبه اسناد درمانی

 

- امور کمکهای کوتاه مدت

 

و اهم وظایف این اداره شامل موارد زیر می باشد:

 

-  ثبت نام و تشکیل پرونده کارکنان سازمان منطقه آزد کیش و شرکتها و مؤسسات تابعه و بومیان

 

-  دریافت حق بیمه 4 % ، 0.6 % و سرانه بیمه مکمل بصورت ماهانه از پرسنل سازمان و شرکتهای تابعه

 

-  انعقاد قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی در تهران و سایر شهرها بر اساس نیاز بیمه شدگان همچنین تمدید سالانه قراردادها

 

-  صدور معرفی‏نامه برای استفاده از خدمات بستری، عینک و دندانپزشکی به مراکز طرف قرارداد

 

-  بررسی و محاسبه اسناد بستری و سرپایی مراکز طرف قرارداد و پرداخت صورتحسابها بر اساس نرخ قراردادهای منعقده همچنین بررسی و محاسبه اسناد متفرقه بیمه شدگان و

 

پرداخت هزینه های درمانی به آنان و اعلام کتبی کسورات واضافات و مبالغ واریزی جهت ایجاد هماهنگی در امر پرداخت به مراکز طرف قرارداد

 

-  انجام امور کمکهای کوتاه مدت بر اساس قرارداد مربوطه و ارسال اسناد و مدارک مرتبط به سازمان تأمین اجتماعی جهت درج در سوابق.

 

کمکهای موضوع این موافقت نامه از محل حق بیمه مذکور که باید توسط شرکت به واجدین شرایط پرداخت گردد به شرح زیر می‌باشد:

 

الف ) پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری اعم از سرپایی و بستری بیمه‌شدگان موضوع مواد 59 و 62 قانون تأمین اجتماعی

 

ب) پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری موضوع ماده 67 قانون تأمین اجتماعی.

 

ج ) پرداخت کمک هزینه ازدواج بیمه‌شدگان موضوع ماده 85 قانون تأمین اجتماعی.

 

د ) پرداخت هزینه پروتز و اورتز بیمه‌شدگان و خانواده آنها.

 

ه ) پرداخت هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه‌شده متوفی براساس ماده 84 قانون تأمین اجتماعی.

 

علاوه بر وظایف فوق، بیمه بومیان کیش(و هندورابی) و نیز بیمه مکمل درمان کارکنان سپاه و عملیات فرودگاه کیش، همچنین رسیدگی به شکایات بیمه ای و .... بخشی دیگر از وظایف این

 

شرکت را تشکیل می‏دهد.

 

امور نام نویسی

 

بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل با معرفی‌نامه کارفرما و تعهد پرداخت حق بیمه و سرانه مربوط تحت پوشش قرار می‌گیرد.

 

افراد خانواده بیمه شده عبارتند از :

 

- همسر بیمه شده مرد.

 

- فرزندان ذکور بیمه شده در صورتی که کمتر از 22 سال تمام داشته باشند و در صورت ارائه گواهی اشتغال به تحصیل تا سن 25 سالگی(دانشجویان پزشکی تا 26 سالگی) و در مورد

 

فرزندان اناث تا زمانی که ازدواج ننموده و یا اشتغال به کار نداشته و یا طبق نظریه کمیسیونهای پزشکی از کار افتاده و یا مطلقه باشند. (فرزندان بیمه شده زن در صورتی که همسر وی

 

تحت پوشش نظام حمایتی بیمه‌ای خاص نباشند)

 

- پدر و مادر بیمه شده

 

مدارک لازم جهت نام نویسی:

 

معرفی نامه از کارفرما(گواهی اشتغال به کار از سازمان، شرکت ها و موسسات تابعه)

 

تکمیل فرم نام نویسی

 

دو قطعه عکس 4 × 3 جهت بیمه شدگان اصلی و تبعی (بیش از 2 سال)

 

رونوشت صفحات اول و دوم شناسنامه (همراه با ارائه اصل شناسنامه عکس‌دار فرزندان اناث بالای 18 سال)

 

گواهی تحصیلی (فرزندان ذکور بالای 22 سال)

 

تأیید پرداخت حق بیمه و سرانه مربوط از سوی کارفرما

 

((نوزادان از بدو تولد بیمه بوده و هزینه درمانی او پرداخت می‌شود و بیمه شده اصلی باید طی یکماه از تاریخ تولد با ارائه مدارک لازم نسبت به دریافت دفترچه بیمه درمانی برای نوزاد

 

اقدام نماید))

 

 

مدارک لازم جهت استفاده از خدمات معرفی نامه

 

بستری : دستور پزشک ، ارائه کارت ملی یا دفترچه بیمه

 

عینک : دستور پزشک همراه با پرینت دستگاه معاینه چشم(اتورفراکتومتر) ، ارائه دفترچه بیمه

 

دندانپزشکی : ارائه دفترچه بیمه