شهربازی در یک منطقه، به‌دلیل ایجاد فضای تفریحی شاد و مفرح به طور غیرمستقیم منجر به افزایش امید به زندگی می‌گردد. وجود شهربازی ضمن ایجاد فضای لازم جهت ارتباط بین گروه‌های سنی مختلف در اشاعه فرهنگ صحیح زندگی و ارتباط بین نسل‌ها، حائز اهمیت است. از این‌رو در راستای افزایش فضاهای تفریحی جزیره کیش شهربازی ‌روباز در فضای بالغ بر 1000 مترمربع جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه یاغ راه جانمایی گردید.

مشخصات کلی طرح

مساحت زمین: 1025 مترمربع

روش های سرمایه گذاری: ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)

مدت قرارداد: 5 سال