آزمایشگاههای طرف قرارداد در سایر شهرستانهای ایران

ردیف

نام آزمایشگاه

آدرس

تلفن

1

آزمایشگاه دانشبد

شیراز-خیابان اردیبهشت-حد فاصل بیست متری سینما سعدی وصورتگر

071-32117000

2

سینا

میناب،روبروی بیمارستان قدیم

076-42223966

3 رازی بندرعباس، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی 076-32224879